موسیقی عرفانی

موسیقی عرفانی

موسیقی عرفانی

موسیقی عرفانی در هنر ایرانی همیشه عرفان و اندیشه مورد توجه بوده است . در موسیقی عرفانی یک ویژگی اصلی دارد و آن نوع تفکر است . در پیدایش این…

تماس با ما